Posted by Franz BauerÉvek­kel ezelőtt a pén­zü­gyi befek­te­tés témájával való bes­zél­ge­té­sek során fel­tűnt, hogy hiába kér­de­zek rá egy-egy kon­krét dolo­gra, IGEN vagy NEM választ rit­kán kapok. Pedig én csak egy­szerűen több pénzt sze­ret­tem volna hol­nap látni a befek­te­té­sem­ben mint ami előző nap volt rajta.

Gon­dol­tam, itt az ideje lee­gy­szerű­sí­teni a dol­go­kat. Legalább is úgy hogy megért­sem és minél több tényre, és per­sze igazi garan­ciára alapozhas­sak. (ne ilyen “ciprusira”)

Ez a téma azóta fogl­al­koztat mióta pén­zért dol­go­zom. Mivel tudom, hogy nem les­zek képes min­dig mun­kával pénzt csinálni. Azt is észre­vet­tem, hogy állan­dóan nőnek a kiadá­saim ha nem figy­e­lek oda. (sőt akkor is ha résen voltam :-))

Vala­mint nem volt nehéz észre­venni azt sem, hogy sok­kal drágább volt, ha várat­la­nul túl sokáig tar­tott pl. új állást keresni  mint ami­kor erre előre fel­kés­zül­tem pén­zü­gyi tartalékkal.

Anyagi biz­tonsá­go­mat azóta tud­tam elkez­deni felé­pí­teni ami­kor lehetősé­gem nyílt a munk­ajö­ve­del­mem 10%-át HAVONTA félre tenni.
Rend­kívül megnyug­tató érzés volt. Egyik leg­jobb barátom óvato­sabb volt és mint elmondta ő erre 20%-ot tud szánni. Inkább átren­dezi a hónap kiadá­sait ha kell mert azt ő dön­theti el mint, hogy erre kény­sze­rí­tené valami.

A családi “szabá­ly­unk” ala­pján ez az első tétel a bevé­t­e­lem átvé­tele után amit fél­re­tes­zek és CSAK 90%-ot for­dí­tok az életünkre. Néha elő­for­dul, hogy marad még a hónap végére pár € amit hozzá tes­zek az összeg­hez de ez nem rendszeres.

Saját pén­zü­gyi szakér­tőm akkor tette szá­momra vilá­gossá a rend­s­zer­es­ség és a hosszú távúság értel­mét mikor a perzsa ural­ko­dót emlí­tette nekem a sakk játék mega­l­ko­tásának jutalmazásáról.

A tör­té­net szer­int mikor az ural­ko­dónak meg­tets­zett az elkés­zült játék meg sze­rette volna jutal­mazni a feltalálóját. Ő pedig csak annyit kért, hogy a sakk tábla első mezőjébe (a1) tegyen egy búza sze­met majd a máso­dikba ket­tőt és min­den további mezőbe (össze­sen 64) min­dig az előző dupláját.

Erre az az ural­kodó han­gos nevetésbe tört ki állítólag, hogy inkább valami komoly jutal­mat kér­jen ne csak pár zsák búzát.

Nem volt ugya­nis tisz­tá­ban vele, hogy a 64. játék mezőn nagyobb búz­a­men­ny­iség jönne össze, mint a föld tel­jes búza készlete.

Ez a hatás a kama­tos kamat hatásával magyaráz­ható. Ein­stein szer­int is a mate­ma­tika egyik leg­na­gyobb fel­fe­de­zése. Ahol nem is a rend­s­ze­res összeg nagysága a meg­ha­tározó hanem az eltelt idő és a rend­s­ze­res jóváírás, tőkésítés.

Ez végre egy tör­vény amire építhetünk.

Per­sze van még jó néhány ami­ben nekem is sze­mé­lyes segítségre volt és van szüksé­gem, amit más­nak is felajánlok.

Olyan szakem­bert keres­tem aki füg­get­le­nül tud a pén­zin­té­ze­tek között válo­gatni és több mint 10 éve kép­vi­seli ügyfe­lei szak­mai érde­keit úgy hogy közö­sek a céljaik.

Alku pozí­ciójuk ala­pján olyan előnyö­ket kapha­tok ami­ket nél­küle, nél­külük nem adnak oda ugyan abban a pénzintézetben.

Pl. Ame­ri­kai tula­j­do­nos, pén­zin­té­zeti  part­ner a rend­s­ze­res €urós befi­ze­té­sei­met 10%-al megnö­velve fekte­tik be és ez még nem is a tel­jes jóváírás.

De eze­ket majd elmondja annak akit érdekel.

S végül, hogy el ne fele­jt­sem az ele­jén ígért varázsmondatot:

Min­dig ügyelj, hogy keve­seb­bet költs mint amen­nyit keresel.

Ugye nem is újdonság?!

Hálás vagyok, hogy ezt itt néme­tor­szág­ban kön­ny­eb­ben meg tudom old­ani mint a leg­több Magyaror­szá­gon élő hon­fitár­sunk. Épít­sünk be tör­vény­e­ket és minél több garan­ciát a pénzügyeinkbe.

Ker­es­sé­tek és hívjá­tok biza­lom­mal őt, őket. …
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>